Tag: al-Ghozali

Ruh Manusia Tidak Terpisah Dengan Tuhan

Permalink to Ruh Manusia Tidak Terpisah Dengan Tuhan
Ruh manusia tidak terpisah dengan Tuhan, ia ibarat matahari dengan cahayanya”. Hubungan antara Allah dengan roh manusia tidak terpisahkan. “Hubungan antar keduanya bisa terganggu apabila roh manusia dipengaruhi oleh tarikan material yang ada pada diri manusia”, yaitu tarikan (hawa) dari jasad/jasmaniah yang selalu tunduk pada sifat-sifat alam materi. Imam al-Ghazali sebagai seorang hujjatul islam dalam berbagai karyanya seperti dikutip oleh Dr. M. Yasir Nasution mengatakan bahwa yang menjadi hakikat manusia itu adalah rohnya. Tubuh atau jasad bukanlah hakikat manusia, karena

KISAH MBAH SOLEH DARAT DITEMUI IMAM GHOZALI

Permalink to KISAH MBAH SOLEH DARAT DITEMUI IMAM GHOZALI
KISAH MBAH SOLEH DARAT DITEMUI IMAM GHOZALI Diriwayatkan, saat sedang tekun menulis kitab, suatu malam ada seorang tamu berbusana model Arab. Berjubah dan bersurban. Oleh para santri, tamu itu disalami lantas disuguhi minuman atau wedang. Kemudian diantarkan bertemu Mbah Sholeh Darat di ruang pribadi beliau. Kata perawi cerita ini, saat itu beliau sedang menulis kitab

Saat Wafatnya Imam Ghozali

Permalink to Saat Wafatnya Imam Ghozali
Saat Wafatnya Imam Al-Ghozali Imam Ghozali terbangun pada dini hari dan sebagaimana biasanya melakukan shalat dan kemudian beliau bertanya pada adiknya, “Hari apakah sekarang ini?” Adiknya pun menjawab, “Hari senin.” Beliau kemudian memintanya untuk mengambilkan sajadah putihnya, beliau menciumnya, menebarkannya dan kemudian berbaring diatasnya sambil berkata lirih, “Ya Allah, hamba mematuhi perintahMu,” … dan beliau

KALAM HIKMAH ULAMA SUFI

Permalink to KALAM HIKMAH ULAMA SUFI
KALAM HIKMAH ULAMA SUFI a) SYEIKH JUNAIDI AL BAGHDADI – Seorang sufi bukanlah hanya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja untuk nafkahnya. Sehingga untuk sara kehidupannya orang tersebut menggantungkan diri hanya pada pemberian orang lain. Sifat-sifat seperti itu sangatlah tercela. Kerana sekali pun ia sufi, ia harus tetap bekerja keras untuk menampung

Imam Ghozali, Latihan Rohaniah seorang Sufi

Menurut Imam Ghozali para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki, jalan sufi adalah paduan ilmu dengan amal, sebagai buahnya adalah moralitas. Keistimewaan para sufi tidak mungkin tercapai  hanya dengan belajar, harus dengan ketersingkapan batin, keadaan rohaniah, serta penggantian tabiat-tabiat.

Imam Ghozali, Mengenal Allah

Imam Ghozali memiliki karya yang sangat terkenal, yaitu Ihya’ Ulumuddin, sel ain itu dia pula mempunyai karya yang lain: “Munqid min Dhalal, Maqashid Falasifah, Tahafut Falasifah, Iqtishad fi I’tiqad, Jam Awam’an ‘Ilm Kalam, Mi’yar ‘Ilm, Al-Mustashfa (ushul Fiqh), Minhaj “Abidin, Kimia’ Sa’adah, Risalah Laduniyyah, Misykat al-Anwar, Madhmun bih ‘ala Ghair Ahlil, Maqshid Asna fi Syarkh Asma’

Imam Ghazali, Sufi Sunni

Ada beberapa Artikel yang membahas tentang Imam Ghazali, untuk sedikit memahami pemikiran dan meraba pengetahuan beliau yang sangat luas. Dengan begitu, arah menuju Allah adalah obat yang menyembuhkan Imam Ghozali, katanya: “Penyakit ini pun semakin merajalela. Dan hampir selama berbulan-bulan, dipaksa oleh kondisi yang ada dan bukannya berdasarkan

al Ghazali Pergulatan dalam Diri Sebelum memasuki Tasawuf

Permalink to al Ghazali Pergulatan dalam Diri Sebelum memasuki Tasawuf
al Ghazali , atau Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad, beliau digelari “Hujjatul Islam” . Nama al Ghazali diambil dari pekerjaan ayahnya sebagai pemintal wol. Lahir di Thus di kawasan Khurasan tahun 450 H. al Ghazali kecil belajar fiqih pada Ahmad al-Radzkani ketika masih belia dilanjutkan belajar kepada Imam Abu Nashr al-Isma’ili di Jurjan. al

Hakikat Tasawuf Imam Ghozali

Permalink to Hakikat Tasawuf Imam Ghozali
Hakikat Tasawuf Imam Ghozali, Pada awalnya aku adalah orang mengingkari kondisi spiritual orang-orang shaleh dan derajat-derajat yang dicapai oleh para ahli tasawuf. Hal ini terus berlanjut sampai akhirnya aku bergaul dengan Mursyid-ku, Yusuf an Nasaj.

Kata Kata Mutiara Sufi

Kumpulan Kata kata Mutiara Sufi dan Ulama Terkenal, Abu Yazid Al-Busthami, Abul Qosim Al-Junaid, Imam Syafi’i, Imam Ghozali, Syeikh Abdul QadirJailani, Dzun Nun Al-Mishri

Dzikir, Imam Al Ghozali

Imam  Al Ghozali berkata : Pertama-tama saya berupaya menempuh jalan tasawuf  dengan banyak wirid, dzikir, puasa, dan sholat. Kemudian ketika Tuhan melihat ketulusan niat-niat saya, Dia memerintahkan agar mengunjungi salah seorang wali Nya, beliau berkata kepada saya ( Al Ghozali ), ” Jauhkan dirimu / hatimu , dari segala keterikatan, kecuali keterikatan kepada Allah. Dan

Nur Ilahi seorang Wali

Permalink to Nur Ilahi seorang Wali
Tentang Nur Ilahi seorang Wali, Imam Ghozali  menjelaskan bahwa Wali adalah benar-benar ada, dan kita harus mempercayainya, seperti kita juga percaya  tentang adanya  nabi Allah. Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin, Imam Ghozali menegaskan. “Bahwa siapa-siapa yang membantah/mengingkari tentang adanya manusia tingkat Wali maka ia juga mengingkari adanya manusia tingkatan Nabi”.